Logo fz advocaten wit

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege wanneer de tijd is verstreken die tussen partijen is overeengekomen of door de wet wordt aangegeven ex. art. 7:667 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Het is echter niet altijd even duidelijk of een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Dit kan grote gevolgen hebben voor betrokken partijen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen op ieder moment besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Centraal hierbij staat dat beide partijen erin instemmen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en dat geen van de partijen hierbij gedwongen wordt. De werknemer dient hierbij echter goed op te letten dat er geen rechten op bijvoorbeeld een uitkering worden verspeeld.

Einde tijdens proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt in vele gevallen een proeftijd afgesproken. De achterliggende gedachte van de proeftijd is om de werkgever en werknemer een gelegenheid te bieden om elkaar beter te leren kennen en inzicht te laten krijgen in de geschiktheid van de werknemer. De proeftijd dient ex. artikel 7:652 lid 2 BW schriftelijk te zijn overeengekomen. Opgemerkt wordt dat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de proeftijd ten hoogste twee maanden kan duren.

Opzegging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan in sommige gevallen eindigen door middel van opzegging, te denken valt aan opzegging met wederzijds goedvinden. Tevens kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in sommige gevallen worden beëindigd door middel van opzegging, hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een schriftelijke afspraak. De opzegging van de arbeidsovereenkomst kan geschieden door zowel werkgever als werknemer.

Ontbinding door de rechter

Een arbeidsovereenkomst voor zowel bepaalde tijd als onbepaalde tijd kan in sommige gevallen, op verzoek van werkgever of werknemer, worden ontbonden door de rechter. Hiervoor zijn er twee procedures, te weten:

  • ontbinding door kantonrechter op verzoek van werkgever of werknemer;
  • ontbinding wegens wanprestatie.

Collectief ontslag

Een bedrijf kan wegens bedrijfseconomische redenen collectief ontslag aanvragen. Een collectief ontslag kan worden aangevraagd indien minimaal twintig werknemers binnen een periode van drie maanden moeten worden ontslagen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag waarbij de werknemer per omgaande zijn baan verliest. Van belang is dat de werknemer bij deze vorm van ontslag geen recht heeft op een uitkering en dat de werkgever geen toestemming van het UWV of de kantonrechter behoeft. Ontslag op staande voet is mogelijk wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld diefstal, fraude of een ander arbeidsconflict waarbij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor voortzetting van het dienstverband niet verwacht kan worden.

Bij deze vorm van ontslag dient aan een aantal vereisten te zijn voldaan, te weten:

  • Dringende reden voor ontslag;
  • Ontslag is onverwijld gegeven;
  • De dringende reden moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld.

Klik voor meer informatie omtrent ontslag op staande voet.

Een kwestie omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u met het nemen van de juiste keuzes en eventueel een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact met ons op te nemen.