Logo fz advocaten wit

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

BENT U VAN MENING DAT EEN BESTUURSORGAAN EEN VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR HEEFT GESCHONDEN?

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) zijn gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burgers. De abbb’s zijn te onderscheiden in formele beginselen en materiële beginselen.

FORMELE BEGINSELEN

Formele beginselen zijn beginselen die betrekking hebben op de bevoegdheid van de overheid om besluiten te mogen maken.

 • Legaliteitsbeginsel
  De bevoegdheden die het bestuursorgaan heeft, dienen een grondslag in de wet te hebben.
 • Zorgvuldigheidsbeginsel
  Als een bestuursorgaan een besluit neemt, moet deze zorgvuldig en deugdelijk worden genomen. Hierbij is de voorbereiding ook essentieel en moet de procedure juist zijn gevolgd.
 • Motiveringsbeginsel
  Besluiten van een bestuursorgaan moeten uitvoerig, begrijpelijk en juist worden gemotiveerd.
 • Rechtszekerheidsbeginsel
  Een burger moet weten waar hij aan toe is, waarbij de positie van de burger ten opzichte van het bestuursorgaan duidelijk is. De burger dient te weten wat het bestuursorgaan van hem/haar verwacht.
 • Fair-play-beginsel
  Het bestuursorgaan dient een besluit onpartijdig en eerlijk te nemen.
 • Verbod op détournement de procédure
  Het bestuursorgaan moet de juiste procedure volgen om tot een besluit te komen.
 • Vertrouwensbeginsel
  Een partij mag erop vertrouwen dat de overheid doet wat er gezegd wordt of vertrouwen op een toezegging van een daartoe bevoegd persoon.

MATERIËLE BEGINSELEN

Materiële beginselen zijn beginselen die betrekking hebben op de inhoud van de besluiten.

 • Specialiteitsbeginsel
  Het bestuursorgaan mag slechts belangen behartigen waarvoor die wet of regeling een grondslag biedt.
 • Evenredigheidsbeginsel
  Het bestuursorgaan dient de belangen af te wegen van de belanghebbende die rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De nadelige gevolgen van een besluit voor een burger mogen niet zwaarder zijn dan het algemeen belang.
 • Vertrouwensbeginsel
  Dit is de materiële rechtszekerheid. Een partij mag erop vertrouwen dat de overheid doet wat er gezegd wordt of vertrouwen op een toezegging van een daartoe bevoegd persoon.
 • Gelijkheidsbeginsel
  In beginsel hebben alle burgers dezelfde rechten en behoren zij een gelijke behandeling te krijgen in gelijke gevallen.
 • Verbod détournement de pouvoir
  Dit verbod wordt ook wel het verbod op willekeur genoemd. Dit houdt in dat een bestuursorgaan geen misbruik mag maken van de toegekende bevoegdheden.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een bestuursrechtelijk geschil heeft en u meent dat een van bovenstaande algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van bestuurlijke procedures en besluiten.

Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.