fiod

Binnen het strafrecht werkt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan een wetsvoorstel waarmee de huidige wet wordt uitgebreid. Grapperhaus wil dat crimineel vermogen of criminele voorwerpen eerder in beslag genomen moeten kunnen worden. Het gaat hierbij om een inbeslagname zonder veroordeling. Is deze nieuwe wet nodig gezien de huidige maatregelen die het ministerie al kan nemen?

Huidige wet in beslag nemen criminele opbrengsten (vermogen of voorwerpen)

Het in beslag nemen van criminele opbrengsten vindt nu plaats na een veroordeling. In de huidige wet kan dat op de volgende manieren gebeuren:

  • De staat neemt het vermogen of de voorwerpen, die verkregen zijn door het plegen van een strafbaar feit, in beslag. Het voordeel wat met het strafbaar feit is verkregen, wordt dan weggenomen.
  • Het vermogen of de voorwerpen kunnen verbeurd worden verklaard. Dit betekent dat het eigendom van de staat wordt. Hierbij moet aannemelijk zijn dat het strafbaar feit door de betrokkene is gepleegd.
  • Met het opleggen van een afroomboete wordt het voordeel dat is behaald weggenomen, omdat een geldboete moet worden betaald.
    Via het belastingrecht kan er een aanslag en/of boete worden opgelegd als de verdachte belastingplichtig is in Nederland. De verdachte moet daarbij ook inkomen hebben gekregen zonder daar belasting over te hebben betaald.

Aanvulling wet in beslag nemen criminele opbrengsten (vermogen of voorwerpen)

Toch is volgens Grapperhaus behoefte aan een aanvulling op de wet. De reden om het geld eerder af te pakken is om de criminelen geen voordeel te geven van hun misdaden en om te voorkomen dat de winsten worden gebruikt voor andere criminele/strafbare feiten. De nieuwe wet zou ervoor moeten zorgen dat de samenleving niet verder wordt aangetast. Het maakt hierbij niet uit op wiens naam het vermogen of de voorwerpen staat. Ook als de eigenaar onbekend is, levert dit geen problemen voor inbeslagname op. De rechter dient slechts te beslissen of het aannemelijk is dat het vermogen of de voorwerpen van een misdrijf afkomstig zijn.

De voorbereidingen van de nieuwe wet worden al genomen. Dit moet in overeenstemming met het openbaar ministerie en de rechtspraak. Het doel is dat in het voorjaar een conceptwetsvoorstel voor de procedure NCBC (non conviction based confiscation) klaar ligt. Er moet worden bepaald of het wetsvoorstel nodig is gezien de huidige maatregelen waar de wet al over beschikt.

Rechtsbescherming bij deze nieuwe wet

Mocht het wetsvoorstel doorgaan dan is het belangrijk dat er voldoende rechtsbescherming wordt geboden. Zo heeft degene wiens bezit in beslag wordt genomen, recht op bijstand van een advocaat.

Neem contact met ons op

Is uw bezit in beslag genomen? Of wordt u strafrechtelijk vervolgd? Neem dan contact met ons op. Het is belangrijk dat u wordt geadviseerd en bijgestaan door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring.

Deel deze publicatie op: