Dossiers

De Hoge Raad heeft op 4 mei 2018 een uitspraak gedaan waardoor de inzage in een dossier van de fiscus aanzienlijk is verruimd (ECLI:NL:HR:2018:672).

Verruiming op de zaak betrekking hebbende stukken

Het uitgangspunt moet zijn dat alle stukken die ter beschikking staan en ook een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming aan de belanghebbende en aan de rechter verstrekt dienen te worden. Op de zaak betrekking hebbende stukken is in voornoemde uitspraak verruimd. De bedoeling daarvan is de bevordering van de rechtsbescherming van de belastingplichtige en draagt bij aan een eerlijk proces. Het is namelijk ter voorkoming van het achterwegen houden van ontlastend bewijs. Anders kunnen namelijk bepaalde stukken buiten beschouwing gelaten worden als slechts de stukken verstrekt hoeven worden die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming.

Stukken en informatie ‘onder meer’

Alle stukken die ter beschikking staan of hebben gestaan aan de inspecteur en die hij kan raadplegen, vallen onder ‘tot op de zaak betrekking hebbende stukken’. Bovendien vallen onder die stukken de stukken die van belang kunnen zijn voor de behandeling van eventuele nog bestaande kwesties. Ook moeten alle stukken die de Belastingdienst ontvangt verstrekt worden aan de belanghebbende. Ook als er een strafrechtelijk dossier is ingezien door de Belastingdienst er waardoor de Belastingdienst informatie heeft gekregen en daardoor een aanslag heeft opgelegd, moet ook worden overhandigd. Voorts zijn er mogelijk stukken van een tripartite overleg, dat is een overleg tussen de Belastingdienst, FIOD en het Openbaar Ministerie, die moeten eveneens worden verstrekt. En tot slot moet alle informatie die oorzakelijk was van de beslissing, hierbij moet gedacht worden uit informatie uit databanken verstrekt worden.

Gevolgen niet inbrengen van stukken

Als de Belastingdienst bovengenoemde stukken niet overlegt, is het aan de rechter om daar consequenties aan te verbinden, aldus artikel 8:31 Awb. Als er geen betrekking hebbende stukken worden verstrekt, wordt er namelijk niet voldaan aan de verplichtingen aan de zijde van de Belastingdienst. Een mogelijke consequentie van het niet verstrekken van betrekking hebbende stukken is dat een aanslag wordt vernietigd. Ook kan er bijvoorbeeld een terugverwijzing komen of een schadevergoeding.

Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in het belasting- en fiscaal strafrecht en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures tegen de Belastingdienst. Laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden.

Deel deze publicatie op: