Is misbruik van de NOW-regeling een strafbaar feit

Sinds een aantal weken is het voor werkgevers mogelijk om relatief eenvoudig gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (de NOW-regeling). Deze regeling heeft als doel om werkgevers die een flinke omzetdaling hebben, te helpen met het uitbetalen van de lonen aan de werknemers. Het voornaamste doel is: voorkomen dat werknemers worden ontslagen vanwege de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Misbruik hiervan kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Voorschot NOW-subsidie

Gelet op het feit dat het aanvragen van de NOW-subsidie vrij eenvoudig is, rijst de vraag of dan ook gemakkelijk kan worden gefraudeerd met de regeling. Als een werkgever een aanvraag doet krijgt deze al binnen een paar weken een voorschot. Hierbij wordt uitgegaan van door de werkgever zelf aangeleverde gegevens met betrekking tot de (verwachte) omzetdaling. Deze gegevens hoeven niet te worden onderbouwd ter verkrijging van dat voorschot.

Fraude

De regering heeft wel over mogelijke fraude nagedacht. De regeling is vormgegeven om het fraudeurs zo moeilijk mogelijk te maken. Zo wordt bij het vaststellen van het voorschot van de subsidie zoveel mogelijk uitgegaan van gegevens die al bekend zijn bij het UWV. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat voor vaststelling van het loon bepalend is de loonsom van januari 2020 die al voor de coronacrisis bekend was bij het UWV.

Bij de vraag of fraude kan worden gepleegd bij het aanwenden van de NOW-regeling valt dan ook met name te denken aan ondernemers die fingeren. Zij doen alsof zij omzetverlies hebben en voldoen aan de gestelde eisen van de regeling terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Verantwoording afleggen

De werkgever moet achteraf verantwoording afleggen over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. Het is ook mogelijk dat uw administratie achteraf wordt gecontroleerd. Daarbij valt te denken aan de Belastingdienst, het UWV of de FIOD die bij uw bedrijf langskomen ter controle van de administratie.

Is misbruik of fraude van de NOW-regeling strafbaar?

Indien door het UWV aangifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie dan kan dit leiden tot een strafrechtelijk onderzoek. In de regel zal de FIOD gevraagd worden om onderzoek te doen. De FIOD kan hierbij ook derdenonderzoek doen. Als het OM of de FIOD meent dat sprake is van een strafbaar feit kan het leiden tot strafvervolging.

Als opzettelijk subsidie wordt gevraagd op grond van een gefingeerde omzetdaling, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte. Ook zou men vervolgd kunnen worden voor witwassen als het gekregen geld wordt uitgegeven. Het subsidiegeld is dan namelijk verkregen als gevolg van een gepleegd misdrijf, valsheid in geschrifte. Ook vervolging door de FIOD voor fiscale delicten is denkbaar. Tot slot valt te denken aan bedrieglijke bankbreuk als men u verdenkt van het feit dat u de verkregen voorschotten onttrekt uit de (bijna) failliete boedel van uw bedrijf.

Ook bij de TOZO-regeling en de TOGS-regeling kan sprake zijn van frauduleus handelen. Denk bij de TOZO-regeling bijvoorbeeld aan het fingeren door ZZP’ers van inkomensverlies bij de aanvraag.

Bent u verdachte?

Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Door rechters kunnen – naast boetes en taakstraffen – ook gevangenisstraffen worden opgelegd voor eerder genoemde fraudedelicten.

Indien u als verdachte door de FIOD wordt aangemerkt en strafrechtelijk wordt vervolgd, kan dat bovendien andere grote gevolgen hebben, zoals een strafblad. Door een strafblad kan de voor veel functies en beroepen noodzakelijke VOG (Verklaring omtrent gedrag) geweigerd worden.

Zowel in het geval u reeds bent gedagvaard als wanneer u zich nog bij politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, maar ook eerder al als u twijfelt over uw aanvraag, dan is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Neem dan ook direct contact met ons op.

Deel deze publicatie op: