wapenverlof-geweigerd-ingetrokken

Wat is een wapenverlof?

Een wapenverlof is een vergunning. Met een wapenverlof of een wapenvergunning kan u bijvoorbeeld lid worden van een schietvereniging of een jachtakte aanvragen.

Waar kan ik een wapenverlof aanvragen?

U doet deze aanvraag bij de korpschef van politie. Maar als u een aanvraag voor een wapenverlof doet dan kan deze worden geweigerd, onder meer als de korpschef van mening is dat het in bezit hebben van wapens niet aan u kan worden toevertrouwd. Vrees voor misbruik is daarbij het criterium om te weigeren.

Wanneer kan een wapenverlof worden ingetrokken of niet worden verlengd?

Als het wapenverlof is verleend kan deze door de korpschef wordt ingetrokken of kan worden besloten dat het verlof niet wordt verlengd. Bij het onderzoek in verband met de vraag of er vrees voor misbruik bestaat kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld informatie afkomstig uit uw strafblad. Vanzelfsprekend zijn veroordelingen voor geweldsdelicten van invloed op de beslissing, maar ook vergrijpen als rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs kunnen al voldoende reden zijn om het verlof te weigeren.

Het verlenen van wapenverlof valt onder het bestuursrecht. Een strafrechtelijke veroordeling is dan ook niet noodzakelijk voor een weigering of intrekking van het verlof. Geringe twijfel over de vraag of het verantwoord is om u verlof te geven kan al voldoende zijn voor een intrekking.

Geringe twijfel kan rijzen uit onder meer politiële informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan processen-verbaal, opgemaakt door agenten naar aanleiding van een (steekproefsgewijze) thuiscontrole bij wapenverlofhouders. Als tijdens een thuiscontrole verbalisanten opvallende zaken in de woning aantreffen of in het geval zij menen dat het gedrag van de verlofhouder daartoe aanleiding geeft en dit vastleggen, kan de Korpschef besluiten op grond van een door deze verbalisanten opgesteld proces-verbaal van bevindingen tot intrekking van het verlof vanwege vrees voor misbruik. Dit kan bijvoorbeeld al als er aanknopingspunten zijn die erop duiden dat een wapenverlofhouder onder sterke psychische druk staat.

Wat zijn de mogelijkheden tegen het intrekken of niet verlengen van een wapenverlof?

Zoals hiervoor besproken is geringe twijfel dus al voldoende voor een weigering, intrekking of het niet verlengen van een wapenverlof. Een strenge toets. Maar dat betekent niet dat er geen juridische mogelijkheden zijn om u te verweren tegen een besluit van de Korpschef tot het niet verlenen, intrekken of het niet verlengen van een wapenverlof. Er staan voldoende (rechts)middelen open, waarmee het in rechte toch mogelijk is om de beslissing van de Korpschef terug te draaien.

De regelgeving omtrent het wapenverlof is uitgebreid en complex en de toets voor verlening van verlof is streng. Om die redenen is het verstandig om u door een advocaat te laten bijstaan als u correspondeert met de Korpschef of als u administratief beroep wenst in te stellen tegen diens beslissing. Als u een rechtsbijstandsverzekeraar heeft dan kan het zijn dat deze kosten voor rechtsbijstand worden gedekt door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Deel deze publicatie op: