Indicatoren witwassen

Het AMCL heeft op 16 april een nieuwe versie van witwasindicatoren gepubliceerd. De nieuwe indicatoren spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van witwassen.

Wat is het AMLC?

Het AMLC is een kennis-en expertisecentrum die door samenwerking van partijen witwassen bestrijdt. Hier werken zowel private als publieke partijen samen op nationaal en internationaal niveau. Het samenwerkingsverband probeert hiermee de integriteit van het financiële stelsel te beschermen.

Toezicht en compliance

De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan ondernemingen. Derhalve is compliant zijn aan deze regeling voor ondernemingen van groot belang. Toezicht en compliance heeft zijn grondslag in de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
Bij het naleven van wet- en regelgeving kan worden gedacht aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering, maar ook bij het voorkomen valsheid in geschrifte.
Als er een ongebruikelijke transactie wordt gedaan, moet er een FIU-melding worden gedaan. Hier zijn meerdere toezichthouders voor. Denk aan:

Subgroepen

De witwasindicatoren kunnen worden onderverdeeld in 3 subgroepen:

 1. Witwastypologieën: zijn beschrijvingen van kenmerken die duiden op witwassen. Dit is vaak op basis van ervaring. Bijvoorbeeld als verdachte weigert om te verklaren over de herkomst van het geld. Rechters en het openbaar ministerie gebruiken witwastypologieën voor het bewijs van witwassen;
 2. Feiten van algemene bekendheid: zijn de feiten die iedereen behoort te kennen of makkelijk te achterhalen zijn. Deze feiten zijn zo vanzelfsprekend dat iedereen hiervan op de hoogte is dan wel kan zijn. Bijvoorbeeld dat men in Nederland rechts rijdt.
 3. Overige indicatoren: kenmerken die duiden op witwassen. Dit zijn geen feiten van algemene bekendheid of typologieën zoals bovengenoemd.

Waarom zijn witwasindicatoren van belang?

Witwasindicatoren bieden ondersteuning bij het opsporen van witwasserij. Medewerkers van de Belastingdienst kunnen op basis van deze indicatoren gerichter zoeken. Zo kan een belastingmedewerker onderzoeken of iemand voldoet aan de omschrijvingen. Mocht er een signalement zijn, dan kan er sneller worden opgetreden. Dit kan ervoor zorgen dat geldstromen afkomstig uit het criminele circuit verminderen. Niet alleen belastingmedewerkers maar ook rechercheurs of toezichthouders maken gebruik van witwasindicatoren. Zij maken gebruik van de indicatoren, wanneer zij zich bezighouden met witwasonderzoeken.

Handboek indicatoren voor witwassen en terrorismefinanciering

De indicatoren zijn opgesteld in een handboek onder leiding van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Medewerkers van de Belastingdienst zullen in eerste instantie dit handboek gebruiken. Dit boek dient dan ook om het bewustzijn van witwassen te vergroten. Belastingmedewerkers kunnen dit bewustzijn goed gebruiken tijdens een boekenonderzoek of bij kantoortoetsen. Door dit bewustzijn kunnen zij gemakkelijker verdachte transacties opsporen.
Het OESO-handboek van 2019 rangschikt de witwasindicatoren in de volgende categorieën:

 • Natuurlijke personen (niet-winst)
 • Kantoortoets en voorbereiding controle
 • Ondernemingen
 • Liefdadigheidsinstellingen en buitenlandse rechtspersonen
 • Vastgoed
 • Contant geld
 • Cryptovaluta
 • Internationale handelsstromen
 • Leningen
 • Zakelijke dienstverleners (juridisch, financieel, trustkantoren).

Bij de nieuwe versie is deze indeling niet meer van toepassing. Hier staat een limitatieve lijst van witwastypologieën. Limitatief betekent dat de lijst zich beperkt tot die genoemde feiten. Andere feiten of omstandigheden worden dus niet gezien als indicator. Ook is er een niet-limitatieve lijst. Niet-limitatief betekent dus dat de lijst niet beperkt is tot de genoemde feiten. Ook feiten die niet in de lijst staan kunnen dus indicatoren zijn. De niet-limitatieve lijst geldt voor de feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren.

Neem contact met ons op

Mocht u verdacht worden van witwassen, neem dan contact op met een van onze ervaren strafrechtadvocaten. Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in witwassen en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures waarin witwassen een rol speelt. Laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat uw zaak in goede banen wordt geleid. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en de best mogelijke oplossing te realiseren.

Deel deze publicatie op: