Logo fz advocaten wit

Wat is ‘voegen’ / als slachtoffer vragen om schade in een strafzaak?

U kunt schadevergoeding vorderen in een civiele procedure, maar dit kan ook in een strafproces. In het strafproces kan u dan als slachtoffer, indien u schade heeft geleden, om vergoeding van die schade vragen aan de strafrechter. Hierbij kan het zowel om materiële als immateriële schade gaan. Dit wordt ook wel ‘voegen als benadeelde partij’ in het strafproces genoemd. De benadeelde kan dan de schade vorderen, om schadevergoeding vragen, in het strafproces. Deze procedure is in het leven geroepen voor slachtoffers van een strafbaar feit, zodat niet een aparte procedure gestart hoeft te worden om de schade te kunnen verhalen. Dit is gratis voor een slachtoffer. Wanneer u een gespecialiseerde advocaat heeft, zoals van ons kantoor, is ook de bijstand van de advocaat gratis voor het slachtoffer. De advocaat wordt dan betaald door de overheid. Groot voordeel is dat de advocaat alles over kan nemen en zelfs in afwezigheid van het slachtoffer de zaak en het verzoek kan afhandelen.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat niet alle schade wordt vergoed in een strafzaak. Het overige deel, voor zover er nog schade resteert, kan dan in een civiele procedure worden gevorderd.

Wie kan zich voegen?

Zowel natuurlijke personen als privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen zich voegen als benadeelde partij. Een benadeelde partij / slachtoffer dient 18 jaar of ouder te zijn. Indien de benadeelde partij jonger dan 18 jaar is, dan moet een wettelijk vertegenwoordiger voor hem of haar optreden. Bovendien kunnen nabestaanden van een overleden slachtoffer als gevolg van het strafbare feit zich ook voegen. Het gaat hierbij om erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering of personen die specifieke kosten (zoals begrafeniskosten) hebben gemaakt en personen die nu een verlies hebben aan inkomsten wanneer de overledene bijvoorbeeld kostwinnaar was (inkomstenderving).

Hoe voegt u zich?

De benadeelde kan zich met een advocaat schriftelijk voegen voor de zitting. Indien u zich vóór de zitting voegt, dan dient u de vordering via een voegingsformulier in te dienen. De termijn voor deze indiening is twee weken, maar kan ik de praktijk ook later worden ingediend wanneer bijgestaan door een advocaat. De vordering kan eventueel nog tot aan de zitting worden gewijzigd of aangevuld. Het is van belang dat u voldoende bewijsstukken van de schade heeft.

Het is ook mogelijk voor een benadeelde om zich tijdens de zitting te voegen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voegen dient vóór het requisitoir van de officier van justitie te gebeuren door het doen van een opgave bij de rechter. Onze slachtofferadvocaat kan u hierbij helpen.