Logo fz advocaten wit

OM-zitting

Het is voor het Openbaar Ministerie sinds 2008 mogelijk om strafzaken af te doen doormiddel van een strafbeschikking. Kort gezegd houdt dit in dat een verdachte voor een strafbaar feit kan worden vervolgd door een officier van justitie zonder tussenkomst van de strafrechter.

Veelal gaat het bij OM-zittingen om overtredingen of lichte misdrijven welke niet van een dergelijk complexe aard zijn dat inmenging van een rechter, volgens de wetgever is vereist.

Heeft u een oproeping voor een OM-zitting (TOM-/TRIP-/OTP-zitting) ontvangen?

Na het begaan van een strafbaar feit, dat voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor een strafbeschikking, bestaat de kans dat u een oproeping voor een OM-zitting ontvangt waarin wordt vermeld dat de officier van justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking op te leggen en waarin de wens wordt uitgesproken om u met betrekking hiertoe te horen. Veelal ontvangt u een dergelijke uitnodiging al op het moment dat de inverzekeringstelling wordt beëindigd en u wordt heengezonden van het politiebureau.

Het is in dit kader van belang de gevallen te vermelden waarin het Openbaar Ministerie verplicht is u te horen indien de officier van justitie voornemens is een strafbeschikking aan u op te leggen. Dit dient te gebeuren in het geval de officier van justitie van plan is de strafbeschikking uit ten minste een van de volgende sancties, maatregelen en/of aanwijzingen te laten bestaan:

 • Taakstraf
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid
 • Gedragsaanwijzing
 • Gelboete of schadevergoeding (al dan niet in combinatie) van hoger dan € 2000.

De OM-zitting wordt vervolgens voorgezeten door een officier van justitie en/of een parketsecretaris en vindt plaats binnen een informele setting. De zitting vindt plaats op de rechtbank of op het parket. Tijdens deze zitting doet de officier van justitie u als verdachte een voorstel waarmee de zaak kan worden afgedaan. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking. Het staat u vervolgens vrij te beslissen dit voorstel al dan niet te accepteren.

Let op: Het accepteren van een strafbeschikking heeft tot gevolg dat u altijd een strafblad krijgt! U bekent door aanvaarding van de strafbeschikking namelijk dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De ervaring bij Farber Zwaanswijk Advocaten is dat deze zaken vaak gereed liggen voor een sepot. Bovendien is het een gegeven dat bij het bepalen van de zwaarte van een sanctie door de officier van justitie wordt uitgegaan van de richtlijnen welke gelden binnen het Openbaar Ministerie. Voorts wijst de praktijk uit dat de rechter veelal afwijkt van de sanctie zoals vastgelegd in de strafbeschikking en wel in het voordeel van de verdachte. Om voornoemde redenen is bijstand van een advocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten altijd raadzaam.

Weigering van het strafbeschikkingsvoorstel of de weigering van de officier van justitie tot sepot heeft tot gevolg dat de officier van justitie de strafzaak aanhangig zal maken bij een strafrechter (bijvoorbeeld de Politierechter) en u hiervoor een dagvaarding kan verwachten. De verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen in uw zaak wordt op deze wijze verplaatst naar de rechter.

In het geval u zich wel kan vinden in de aangeboden strafbeschikking en u voldoet aan de opgelegde sancties van de strafbeschikking dan hoeft u niet voor de rechter (bijvoorbeeld een Politierechter) te verschijnen.

>Waaruit kan een strafbeschikking bestaan?

OM-zittingen kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

(Taakstraf) Openbaar Ministerie-zitting (bekend onder naam (T)OM-zitting)

Het Openbaar Ministerie plant een (T)OM-zitting in, indien zij voornemens is een strafbeschikking op te leggen aan een meerderjarige verdachte. De officier van justitie heeft bij het opleggen van een strafbeschikking de keuze uit de navolgende straffen, maatregelen en/of aanwijzingen:

      Straffen

 • Geldboete
 • Taakstraf van maximaal 180 uur

      Maatregelen

 • Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen goederen
 • Schadevergoedingsmaatregel
 • Ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van maximaal 6 maanden

      Aanwijzingen

 • Afstand van inbeslaggenomen goederen
 • Voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van inbeslaggenomen goederen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring
 • Storting van een geldbedrag ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen
 • Gedragsaanwijzing
 • Verdachten in de leeftijdscategorie achttien tot en met drieëntwintig jaar, welke op het moment van het begaan van het strafbaar feit de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, kunnen verplicht worden aanwijzingen van een reclasseringsinstelling op te volgen.

Tijdens de (T)OM-zitting kan worden besloten al dan niet akkoord te gaan met de voorgestelde strafbeschikking van de officier van justitie. Indien er geen akkoord tot stand komt of de officier van justitie weigert te seponeren, zal de officier overgaan tot het dagvaarden bij een strafrechter (bijvoorbeeld de Politierechter).

Oproep ten Parkette (bekend onder de naam OTP-zitting / TRIP-zitting)

Minderjarige verdachten in de leeftijdscategorie twaalf tot achttien jaar kunnen worden uitgenodigd voor een OTP-zitting of TRIP-zitting. Deze categorie onderscheid zich nu deze uitsluitend ziet op minderjarige verdachten. Er wordt voorts, ingeval het een minderjarige betreft, in beginsel een rapport opgesteld door de raad voor de kinderbescherming waarin een strafadvies is opgenomen.

Tijdens een OTP-zitting of TRIP-zitting kan de officier van justitie een keuze maken uit voornoemde sancties, maatregelen en/of aanwijzingen voor zover de omstandigheden van het geval dit toelaten. Hierbij dient vermeld te worden dat de strafbeschikking ingeval van minderjarigen voor wat betreft de taakstraf een strafmaximum van 60 uur kent en de officier van justitie daarnaast over de mogelijkheid beschikt om aan minderjarigen de maatregel ‘Hulp en Steun’ op te leggen.

Ook in dit geval geldt dat wanneer er geen akkoord tot stand komt of de officier van justitie weigert te seponeren,  deze zal overgaan tot het dagvaarden bij een strafrechter (bijvoorbeeld bij een Kinderrechter).

In het geval u zich wel kan vinden in de aangeboden strafbeschikking en u voldoet aan de opgelegde sancties van de strafbeschikking dan hoeft u niet voor de rechter (bijvoorbeeld een Kinderrechter) te verschijnen.

U bent uitgenodigd voor een gesprek met de Reclassering?

Het kan voorkomen dat u voorafgaand aan de OM-zitting wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de Reclassering. Hierbij dient u zich ervan te vergewissen dat de informatie die u met de Reclassering deelt, vervolgens aan de officier van justitie wordt voorgelegd. Wees u er daarom van bewust dat indien u informatie deelt met de Reclassering die bezwarend voor u kan zijn, dit negatieve gevolgen kan hebben op de uitkomst van uw zaak.
In het geval u reeds een strafbeschikking heeft ontvangen, of in dit kader bent opgeroepen voor een OM-zitting (TOM-/TRIP-/OTP-zitting), is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en vastberaden om uw zaak in goede banen te leiden.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.