Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Door de invoering hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als ze worden ontslagen. Dit is ook mogelijk bij een tijdelijk contract.

Wat is de bedoeling van een transitievergoeding?

De transitievergoeding is bedoeld voor omscholing of voor een werk-naar-werk traject. De vergoeding is dus bedoeld om spoedig aan een nieuwe baan te komen. Het is echter niet verplicht om het geld te besteden aan het krijgen van een nieuwe baan. U kunt het ook gebruiken om uw inkomsten aan te vullen.

DE VEREISTEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN TRANSITIEVERGOEDING?

In artikel 7:636 BW is de transitievergoeding opgenomen. In beginsel komt u in aanmerking voor een transitievergoeding als u ontslag krijgt na een lang dienstverband. Daarmee wordt bedoeld een dienstbetrekking van minimaal 2 jaren. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd, is ontbonden op zijn/haar verzoek of de tijdelijke arbeidsovereenkomst is verlopen zonder dat deze wordt verlengd. De arbeidsovereenkomst kan ook op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zijn opgezegd, ontbonden of na verloop van een tijdelijk dienstverband niet worden verlengd. In voornoemde gevallen is de werkgever wettelijk verplicht om de transitievergoeding aan u uit te betalen zo lang maar sprake is van een dienstverband van ten minste 2 jaren.

Krijg ik ook een transitievergoeding als ik middels een vaststellingsovereenkomst ben ontslagen?

Als u middels een vaststellingsovereenkomst bent ontslagen kunt u met uw werkgever een transitievergoeding bespreken, dit is echter niet verplicht.

Zijn er uitzonderingen voor de verplichting van een transitievergoeding?

Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. Bijvoorbeeld indien er een gelijkwaardige voorziening is verstrekt, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid hoogstens twaalf uur per week bedroeg, het beëindigen geschiedt in verband met of na het bereiken van een overeengekomen leeftijd of de wettelijke leeftijd of indien het beëindigen een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten  van de werknemer.

Hoe maak ik aanspraak op een transitievergoeding?

Uw werkgever is wettelijke verplicht een transitievergoeding aan u uit te betalen in het geval u hiervoor in aanmerking komt. Vergeet uw werkgever dit – al dan niet opzettelijk – dan bestaat er een vervaltermijn van 3 maanden waarbinnen u uw vordering bij de rechter kan indienen. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan vervalt het recht op verhaal van de transitievergoeding. In het geval u denkt in aanmerking te komen voor uitbetaling van een transitievergoeding en is dit niet gebeurd? Dan doet u er verstandig aan uw vordering door één van onze ervaren arbeidsrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten op te laten stellen en in te laten dienen bij de rechtbank.

Laat  één van onze advocaten u hiermee helpen door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: