Logo fz advocaten wit

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FARBER ZWAANSWIJK ADVOCATEN BV

(hierna te noemen: “opdrachtnemer”)

Artikel 1. Algemeen
Farber Zwaanswijk Advocaten B.V.  is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd aan de Prinsegracht 6 (2512 GA) te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59199784 , hierna te noemen opdrachtnemer, is een vennootschap welke zich richt op de advocatuur.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van de hieraan gelieerde BV’s: Farber B.V. en Zwaanswijk B.V. respectievelijk alle andere personen die voor opdrachtnemer werkzaam  zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door opdrachtnemer voor enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen of  nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een aanvullende opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging is verstuurd, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, dan wel een door opdrachtnemer ingeschakelde derde. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Gegevens en informatie

Opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, a) tijdig;  b) in de door opdrachtnemer gewenste vorm; c) op de door opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens opdrachtnemer gewenste gegevens/informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens/informatie niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en/of omstandigheden die in verband  met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door opdrachtgever niet worden aangesproken.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, ontstaan doordat opdrachtgever niet aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht door wie wordt uitgevoerd en mag daarbij anderen (hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n)) inschakelen, namens opdrachtgever.

De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Dit geldt ook ten aanzien van de situatie waarbij is verzocht een inschatting te maken van de afronding van de zaak.

De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer voortvloeien.

Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

  1. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever en/of cliënt te doen;
  2. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

Onder toepasselijke (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan de toepasselijke regels en gedragsregels van de Nederlandse Orde Van Advocaten, de Advocatenwet, het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.  Opdrachtnemer houdt terzake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer.

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer bepalend.  Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden te beëindigen.

Artikel 6. Termijnen

Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Indien opdrachtgever een depot of vooruitbetaling verschuldigd is of  indien hij voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, opdrachtnemer een redelijk termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7. Opzegging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel opdrachtnemer als door opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8. Auteursrecht

Alle rechten met betrekking tot de producten van opdrachtnemer, zoals adviezen, processtukken, modellen, contracten, systemen, programma’s en verzamelde knowhow, komen opdrachtnemer toe, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9. Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Voornoemde verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van opdrachtgever.

Artikel 10. Persoonsgegevens

In het kader van een opdracht verstrekt door opdrachtgever aan opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op opdrachtnemer, kan opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor- opdrachtgever verwerken.

In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor opdrachtgever met informatie en met diensten van opdrachtnemer en derden, kan opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11. Honorarium en Betaling

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte (kantoor-)kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot en/of een depot te vragen aan opdrachtgever. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient zonder korting  en/of  verrekening te geschieden, binnen de termijn zoals is vermeld op de declaratie. Daarna is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, althans na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum.

Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het geval dat opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en opdrachtgever ervoor kiest geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer een toevoeging is toegekend en er een eigen bijdrage dient te worden betaald. De eigen bijdrage wordt dan bij wijze van voorschot in rekening gebracht.

Artikel 12. Reclame

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een gedeclareerd bedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, te geschieden binnen een jaar na verzenddatum van stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde medewerker/hulpperso(o)n(-en) en/of derde(-n) is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald,  met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door opdrachtnemer is beperkt tot driemaal het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van deze algemene voorwaarden als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is, in dat betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000).

Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak, in dat betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000).

Opdrachtnemer is, in afwijking van art. 6:76 BW, slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n), indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) kan worden verhaald, hetgeen onverlet laat de bevoegdheid van opdrachtgever deze hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) rechtstreeks aan te spreken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van een ingeschakelde derde in de uitvoering van zijn diensten. Opdrachtnemer heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens cliënt te aanvaarden.

Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen, hetzij als “partner” (als hierboven bedoeld), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in andere hoedanigheid, die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, zoals hiervoor niet uitputtend genoemd, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk gehouden worden gehouden, nadat zij het kantoor hebben verlaten.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

In het geval dat opdrachtnemer, dan wel een van haar werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, als medepleger of medeplichtige in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of van het Wetboek van Strafrecht een boete krijgt c.q. krijgen opgelegd in verband met de in opdracht genomen werkzaamheden, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer dan wel diens werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen onder alle omstandigheden ter zake van de opgelegde boete, in dier voege dat opdrachtgever te allen tijde gehouden is opdrachtnemer dan wel haar werknemers en/of ingeschakelde derden volledig schadeloos te stellen.

Artikel 14. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 15. Dossiers/archivering

Opdrachtnemer is gerechtigd na 5 jaren, nadat het dossier gesloten is, de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 5 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee te houden dat de dossiers niet meer voor handen zijn.

Opdrachtnemer is gerechtigd na 7 jaren, nadat het dossier gesloten is, de financiële stukken van de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 7 jaren dient de opdrachtgever er alsdus rekening mee te houden dat de financiële stukken van de dossiers niet meer voorhanden zijn.

Artikel 16. Kantoorklachtenregeling

De opdrachtgever kan, indien hij ontevreden is over de diensten van de opdrachtnemer, gebruik maken van de kantoorklachtenregeling welke te vinden is op www.fzadvocaten.n/klachtenregeling.

Klachten die niet zijn opgelost via de kantoorklachtenregeling worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten Den Haag.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze, voordat het geschil aanhangig is gemaakt, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

Indien opdrachtnemer als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking te komen buitenlandse rechter.