Corona virus

Het coronavirus heeft een grote invloed op ons allemaal en beheerst ons leven op dit moment. Ook in het strafrecht speelt het virus sinds ongeveer drie weken een grote rol. Er zijn in korte tijd veel uitspraken verschenen met betrekking tot het Corona-virus. Denk hierbij aan mensen die anderen bedreigden door te spugen of te hoesten en daarbij woorden met een dreigende strekking gebruikten met betrekking tot het Corona-virus.

Straffen

De straffen die aan hen zijn opgelegd zijn ogenschijnlijk fors. Om een en ander in perspectief te plaatsen: volgens de LOVS-richtlijnen wordt in beginsel bij een verbale bedreiging een boete opgelegd van 250 euro. Dit is het geval indien er geen strafverzwarende omstandigheden zijn en sprake is van een first offender.

Desalniettemin zijn in de uitspraken van de afgelopen tijd straffen opgelegd van soms meerdere maanden. Overigens dient daarbij te worden opgemerkt dat het erop lijkt dat in die zaken wel ook meer aan de hand was. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een strafblad van de verdachte en andere strafbare feiten die tijdens diezelfde zittingen werden behandeld. Toch is evident dat de Coronacrisis een behoorlijke impact heeft op de zwaarte van de straffen, in verhouding tot de straftoemetingsrichtlijnen. Hierbij kan de vraag worden gesteld: staat de straf nog wel in redelijke verhouding tot de aard en ernst van het gepleegde delict?

De rechtspraak lijkt ook bezig te zijn met deze vraag. Er is afgelopen maandag 30 maart 2020 namelijk een uitspraak verschenen van de rechtbank te Rotterdam, onder ECLI:NL:RBROT:2020:2696. In deze zaak werd een man vervolgd voor bedreiging en vernieling van een portiekdeur. De bedreiging bestond uit gebruik van woorden met de strekking ‘Ik ga spugen, ik maak jullie allemaal ziek, ik heb Corona’. De eis van de officier van justitie was zes weken gevangenisstraf waarvan twee weken voorwaardelijk. De rechter heeft uiteindelijk ‘maar’ tien dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

In het vonnis valt te lezen dat de rechtbank in zijn algemeenheid meent dat het op dit moment bij corona-gerelateerde misdrijven voor de hand ligt om zwaarder te straffen. Echter, ook wordt door de rechtbank overwogen dat de rechter in deze crisis ook, of misschien wel juist, moet waken voor een te algemene ophoging van straf.

Daarom heeft de rechtbank een aantal categorieën van Coronamisdrijven opgesteld, die naar aard en ernst van het delict verschillen. Hetgeen dus van invloed kan zijn op de hoogte van de op te leggen straf. Ten tweede is voor de bepaling van de straf volgens de rechtbank van belang tegen wie het ‘coronamisdrijf’ is gepleegd. Strafverzwarend daarbij is bijvoorbeeld een misdrijf tegen mensen werkzaam in vitale processen en die een cruciaal beroep hebben, of tegen kwetsbare groepen, zoals ouderen.

In de eerder genoemde zaak was voor de hoogte van de straf onder meer van belang dat de verdachte slechts woordelijke bedreigingen had geuit. Daardoor werd het delict hem minder zwaar aangerekend dan in geval hij fysiek bedreigd had, bijvoorbeeld door het spugen of hoesten. Dit omdat in de laatstgenoemde gevallen het slachtoffer in onzekerheid en angst kan komen te verkeren, bijvoorbeeld over het risico van daadwerkelijke besmetting.

Bent u verdachte?

Goede bijstand van een advocaat die op de hoogte is van de actualiteit rondom de Corona-rechtspraak is van groot belang. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met ons op als u verdachte bent.

Indien u als verdachte wordt aangemerkt en strafrechtelijk wordt vervolgd, kan dat bovendien grote gevolgen hebben, zoals een strafblad. Door een strafblad kan de door veel functies en beroepen noodzakelijke VOG (Verklaring omtrent gedrag) geweigerd worden. Het is daarom van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Zowel in het geval u reeds bent gedagvaard of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht  en hebben ruime ervaring in zaken op het gebied van strafrecht.

Deel deze publicatie op: