Acquisitiefraude staat beter bekend als advertentiefraude. Acquisitiefraude is een vorm van fraude, waarbij organisaties verkooptechnieken gebruiken gericht op het winnen van vertrouwen.

Bij acquisitiefraude worden ook verwachtingen gewekt met als doel de andere organisatie te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst. De tegenprestatie wordt hierbij niet of gebrekkig geleverd.

Methoden:

Acquisitiefraude kent vele methodes. De meest voorkomende methodes van acquisitiefraude zijn:

 • Het plaatsen van advertenties in een gids;
 • Het plaatsen van advertenties op het internet;
 • Het versturen van vals opgemaakte rekeningen, beter bekend als spooknota’s.
Bij een spooknota wordt verzocht om een bepaalde bedrag binnen een termijn over te maken naar een rekeningnummer voor niet geleverde diensten of goederen. Hierbij wordt tevens medegedeeld dat in het geval de betaling uitblijft, maatregelen worden getroffen door bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure te starten.

Wetswijziging:

Sinds 1 juli 2016 is artikel 6:194 BW gewijzigd. Sinds de wetswijziging is het mogelijk dat de “benadeelde”, in het geval de overeenkomst door middel van het weglaten dan wel verborgen houden van belangrijke informatie tot stand is gekomen, hier eenvoudig onderuit kan komen. Het weglaten dan wel verborgen houden van belangrijke informatie kan immers als onrechtmatig handelen worden gekenmerkt. Dit was voor de wetswijziging niet mogelijk.

Deze wetswijziging brengt met zich mee dat in het Wetboek van Strafrecht een extra artikel moest worden gevoegd, te weten, artikel 326d Sr. Dit artikel stelt het bovenstaande, wat eerst alleen geregeld was in het Burgerlijk Wetboek, strafbaar. Zo wordt bepaald dat, hij die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding teneinde een ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie te bewegen tot het doen van een betaling wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Lid 1

Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig jegens een ander die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van:

 1. de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden;
 2. de herkomst, de wijze op[lees: of] het tijdstip van vervaardigen;
 3. de omvang van de voorraad;
 4. de prijs of de wijze van berekenen daarvan;
 5. de aanleiding of het doel van de aanbieding;
 6. de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door derden uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de gebezigde wetenschappelijke of vaktermen, technische bevindingen of statistische gegevens;
 7. de voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt;
 8. de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;
 9. de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid en degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht.

Lid 2

Een mededeling, openbaar of specifiek gericht op een ander, is in ieder geval misleidend indien sprake is van een misleidende omissie, waarbij essentiële informatie welke hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

Lid 3

Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële informatie als bedoeld in lid 2 verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat verstrekt of gepresenteerd wordt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, waardoor hij die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie, een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

Lid 4

Bij de beoordeling of sprake is van een misleidende omissie als bedoeld in lid 2 en 3, zijn artikel 193d, lid 4, en artikel 193e, onderdelen a tot en met d, van overeenkomstige toepassing.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding teneinde een ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie te bewegen tot het doen van een betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Klik hier voor de officiële bekendmaking


Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor acquisitiefraude, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard of wanneer u zich nog moet melden als verdachte om te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en financieel- economisch strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van verdenking omtrent hennepkwekerijen.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: