Logo_FZadvocaten-wit

NOW-regeling aanvragen: veelgestelde vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal persoonlijk, maar veel bedrijven worden door de maatregelen van het kabinet
ook in de portemonnee geraakt. Zo hebben bedrijven binnen diverse branches de deuren volledig moeten sluiten in
verband met de maatregelen van het kabinet. Of hebben winkels deze keuze moeten maken omdat de klanten wegblijven.

Direct of indirect: ieder bedrijf heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus.

Nu aanvragen

Veelgestelde vragen met betrekking tot de NOW-aanvraag

De subsidie is een percentage van de loonsom. Voor het voorschot wordt gerekend met de loonkosten uit januari 2020. Heeft u geen loonkosten gemaakt in januari 2020 dan wordt er gekeken naar de loonkosten van november 2019.

Bij fase twee, de vaststellingsfase, worden de daadwerkelijke loonkosten over de periode maart tot en met mei berekend. Let op: hierbij geldt niet de keuzemogelijkheid zoals die wel geldt bij omzetperiode.

Bij berekening van de loonkosten wordt gekeken naar het sociaal verzekeringsloon uit de tegenwoordige dienstbetrekking. Let op: hieronder vallen niet de reis- en onkostenvergoeding, pensioenpremie of ontslagvergoedingen.

Dit gebeurt naar ratio. Bij een omzetdaling van 100% heb je recht op een tegemoetkoming van 90%. Bij een omzetdaling van 50% is dat 45%. Er wordt geen rekening gehouden met seizoensinvloeden.

Hierbij zijn twee opties. Als u al de aanvraag heeft gedaan, maar deze nog niet is toegekend dat wordt het automatisch doorgezet naar de NOW. Loopt uw aanvraag al, dan is dit voor zes weken. Verlenging hiervan is niet meer mogelijk. Wel kunt u hierna een NOW-aanvraag indienen.

De beslistermijn van het UWV is 13 weken. Het streven is dat het voorschot van 80% binnen enkele weken na de aanvraag aan u wordt overgemaakt. Gelet op de vele aanvragen, zal dit in de praktijk afwachten zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

U dient binnen 24 weken na afloop van de driemaandsperiode (de periode waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd) om subsidievaststelling verzoeken. Onze specialisten zijn op de hoogte welke documenten u hierbij dient mee te sturen.

Bij de vaststellingsfase van de NOW wordt gerekend met de daadwerkelijk gemaakte loonkosten en het eerder berekende omzetverlies. Hieruit volgt dan of u een deel dient terug te betalen of dat u nog een deel uitbetaald krijgt. Hierbij wordt ook de eventuele sanctie meegenomen die u krijgt wanneer u alsnog iemand ontslaat op basis van bedrijfseconomische redenen.

De aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden gedaan en kunnen dus ook met terugwerkende kracht berekend worden.

Nee, DGA’s vallen niet onder de NOW-regeling.

Ja, het salaris is gemaximeerd op een bedrag van € 9.538,- bruto per maand.

Wat zijn de belangrijkste punten uit de NOW-regeling?

  • De aanvraag is voor drie maanden en kan eventueel verlengd worden met drie maanden.
  • De aanvraag wordt ingediend aan de hand van de door u verstrekte informatie. Deze informatie dient juist en volledig te zijn. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.
  • Indien u de omzetdaling te hoog inschat, kan het zijn dat u bij de definitieve vaststelling een bedrag terug dient te betalen aan het UVW.
  • Het voorschot van 80% wordt betaald in maximaal drie maandelijkse termijnen.

  • U mag als werkgever niet overgaan tot ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarin de tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • Er is een te verwachten omzetdaling van 20%.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De subsidie wordt aangewend voor het betalen van de loonkosten.
  • De werknemers die in dienst zijn moeten verzekerd zijn in het kader van sociale zekerheid.

  • De DGA valt niet onder de NOW-regeling.

Nu aanvragen
Meer informatie